Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het geheel van de betrekkingen tussen, enerzijds, de vennootschap DIETE SPORT FRANCE, ingeschreven bij het Handelsregister van Vannes onder het nr. B 323 784 140 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Espace d’activité Tréhuinec, 56890 PLESCOP, telefoon: 02.97.63.82.61, email : information@overstims.com, hierna «DIETE SPORT FRANCE» en, anderzijds, de natuurlijke volwassen bekwame personen, geen winkeliers, die een aankoop willen doen via de website van DIETE SPORT FRANCE www.overstims.com, hierna «de Klant».

Deze zijn van toepassing op alle producten uit de elektronische catalogus van DIETE SPORT FRANCE.

Voor elke bestelling moeten deze algemene verkoopvoorwaarden geaccepteerd worden zonder beperking noch voorbehoud. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle eerdere versies. DIETE SPORT FRANCE behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder elke Klant daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen. Bovendien wordt de Klant uitgenodigd om de website regelmatig te bezoeken, om geïnformeerd te blijven over de meest recente ontwikkelingen. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling zijn die, die op het moment van de plaatsing van de bestelling geldig zijn.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur dat de door DIETE SPORT FRANCE aangeboden producten online aangeboden worden voor verkoop.

2 - Bestelling

De Klant kan bestellen via Internet op de huidige website, of per telefoon bij de commerciële dienst van DIETE SPORT FRANCE via 00332.97.63.82.61 van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur) behalve op feestdagen.

De Klant wordt geïnformeerd dat elke bestelling de verplichting tot betaling van deze bestelling met zich mee brengt. De Klant zal systematisch aan deze betalingsverplichting herinnerd worden op het moment dat zijn bestelling gevalideerd wordt.

De bestelling kan alleen geregistreerd worden op de website als de Klant zich duidelijk geïdentificeerd heeft door middel van het invoeren van zijn e-mailadres en zijn wachtwoord. Nieuwe klanten die nog nooit aankopen hebben gedaan op de website moeten vóór elke bestelling vooraf een rekening aanmaken door het invoeren van hun naam, voornaam, postadres en e-mailadres, evenals een wachtwoord (persoonlijk en vertrouwelijk) bestaande uit 4 tot 10 lettertekens. De Klant verplicht zich waarachtige en eerlijke informatie te verschaffen en DIETE SPORT FRANCE op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die hierop betrekking hebben.

De Klant zal de inhoud van zijn winkelwagen gedurende het bestellen te allen tijde kunnen wijzigen, tot de uiteindelijke validering ervan die het verkoopcontract tussen DIETE SPORT FRANCE en de klant zal bevestigen.

Vanaf de registratie van zijn bestelling, zal een gedetailleerde ontvangstbevestiging hiervan naar het e-mailadres van de Klant gezonden worden. DIETE SPORT FRANCE adviseert de Klant de informatie in deze bevestiging van de bestelling op papier of in elektronische vorm te bewaren.

Geen enkele bestelling mag het bedrag van 2000 € inclusief alle belastingen overschrijden. DIETE SPORT FRANCE behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant, die de betaling van een vorige bestelling heeft nagelaten, te weigeren of te annuleren.

3 - Verkoopsprijs – Reclamecampagnes

De prijzen zijn aangegeven in euro's met inbegrip van alle belastingen, exclusief verzend- en verpakkingskosten. Bij de prijzen wordt rekening gehouden met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en deze zijn geldig onder voorbehoud van een eventuele vergissing of wijzigingen van het btw-percentage.

Voor Zwitserland: de aangegeven prijzen bij de producten zijn de prijzen in euro voor Frankrijk, inclusief BTW. Over elke bestelling die in Zwitserland wordt geleverd, moeten aanvullende invoerrechten en belastingen worden betaald, die worden geheven zodra het pakket op de bestemming arriveert. Deze belastingen en invoerrechten zijn voor rekening van de klant en vallen uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. DIETE SPORT FRANCE is niet verplicht om de klant te informeren over de hoogte van deze bedragen. Door via de website een bestelling te plaatsen, wordt de klant als officiële importeur beschouwd en dient zich derhalve te houden aan alle geldende wetten en verordeningen. Pakketten die in het buitenland worden geleverd, kunnen door de douanebeambten worden opgemaakt en worden gecontroleerd.

DIETE SPORT FRANCE behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verplicht zich de bestelde producten te factureren op basis van de op het moment van de registratie van de bestelling van de Klant geldende tarieven.

De deelname in de verzend- en verpakkingskosten die toegevoegd zal worden wordt automatisch berekend volgens het gewicht en de omvang van de bestelling voor de volgende landen: Azoren, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Republiek Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Deze wordt automatisch toegevoegd aan het bedrag van de aanvankelijke bestelling.

DIETE SPORT FRANCE behoudt zich de mogelijkheid voor in bepaalde periodes reclamecampagnes uit te voeren. Deze zal voor elke campagne gepreciseerd worden als deze al dan niet gecombineerd kan worden met de geldende tarieven.

4 – Beschikbaarheid van de producten

Het aanbod van op de website voorgestelde producten geldt uitsluitend zolang de voorraad strekt. Indicaties over de beschikbaarheid van de producten worden gegeven op het moment van plaatsing van de bestelling door de Klant. Een product dat niet leverbaar is, zal als zodanig aangegeven worden.

Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar wordt tussen het moment dat het aan de winkelwagen wordt toegevoegd en de validatie van de bestelling door de Klant. Daarom geldt het simpele feit dat een product in de winkelwagen geplaatst wordt niet als validatie van de bestelling.

5 - Betaling

Alle bestellingen moeten betaald worden in euro's, er zal geen enkele andere valuta door DIETE SPORT FRANCE geaccepteerd worden.

De prijs moet contant betaald worden bij de bestelling, via bankpas (CB, VISA, MASTERCARD) of PAYPAL, met uitsluiting van elk ander betaalmiddel.

De kaarten die uitgegeven zijn door banken gevestigd buiten Frankrijk moeten verplicht internationale bankpassen zijn.

De betaling per bankpas is volledig veilig gesteld met het protocol SSL (Secure Sockets Layer) die het geheel van gegevens met betrekking tot de bankpas codeert, die alleen versleuteld circuleren op het Internet. Deze worden rechtstreeks vastgelegd op de website van de BNP, partner van DIETE SPORT FRANCE en blijven volledig onbekend bij DIETE SPORT FRANCE. Bovendien wordt de door de Klant verschafte informatie na de bestelling (kaartnummer, geldigheidsdatum, gecodeerde gegevens) niet opgeslagen op de servers van DIETE SPORT FRANCE.

De betaling via PAYPAL is uitsluitend mogelijk als de Klant over een PAYPAL-account beschikt. In geval van betaling via PAYPAL, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van PAYPAL van toepassing.

De Klant garandeert DIETE SPORT FRANCE dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en dat er voldoende saldo op zijn rekening staat. DIETE SPORT FRANCE houdt zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren of te weigeren met name in het geval van wanbetaling, onjuist adres of elk ander probleem met betrekking tot de bankrekening of PAYPAL van de Klant.

De bankrekening van de Klant wordt pas gedebiteerd bij de verzending van de bestelling.

6- Verzending

Bestellingen geplaatst van maandag tot en met donderdag voor 10 uur zullen dezelfde dag verzonden worden. Bestellingen geplaatst van maandag tot en met donderdag na 10 uur zullen de volgende dag verzonden worden. Bestellingen geplaatst van vrijdag 10 uur en zondag middernacht zullen de daaropvolgende maandag verzonden worden. Bestellingen geplaatst op een feestdag zullen de volgende werkdag verzonden worden. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen zal geen enkele verzending plaatsvinden. Deze termijnen voor verzending zijn uitsluitend geldig voor bestellingen die betaald zijn per bankpas.

Het geheel van genoemde termijnen is alleen geldig voor de producten die op voorraad zijn en behalve als technische gebreken van het computernetwerk van DIETE SPORT FRANCE ons niet in staat stellen de bestellingen binnen de aangekondigde termijn te behandelen.

7 - Levering

Elke bestelling via de Internetpagina www.overstims.com kan uitsluitend geleverd worden in de volgende landen: Azoren, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Republiek Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Van deze landen, kan niet geleverd worden aan de Kanaaleilanden, de Balearen, de Canarische Eilanden, Sardinië, Sicilië, Madeira, de Griekse eilanden evenals afgeschermde adressen. De door de Klant bestelde producten zullen op het door hem op het moment van de bestelling aangegeven adres afgeleverd worden. Het is de plicht van de Klant om de juistheid van de opgeslagen gegevens te controleren voordat de bestelling gevalideerd wordt. In geval van een fout kan DIETE SPORT FRANCE niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid waarin zij zou kunnen zijn om de bestelling te leveren.

Behalve in uitzonderlijke gevallen of het niet-leverbaar zijn van een of meer artikelen, zullen de bestelde producten in één enkele keer worden geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door de Post via Colissimo Expert International, binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen vanaf hun verzending.

In geval van levering aan huis, wordt de bestelling als geleverd beschouwd op het moment van overhandiging aan de Klant (met of zonder handtekening voor ontvangst) of, in geval van afwezigheid van de Klant op het moment van de aflevering, vanaf het aanbieden van het pakket op het aangegeven adres (de kennisgeving van de Post die is achtergelaten in de brievenbus van de Klant geldt als de levering).

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen na het achterlaten van de kennisgeving in zijn brievenbus, om zijn pakket af te halen op het Postkantoor. Na verloop van deze termijn, zal het pakket teruggezonden worden naar DIETE SPORT FRANCE die vervolgens per e-mail een eerste voorstel ter herstel zal zenden en/of per SMS indien de Klant zijn mobiele telefoonnummer heeft medegedeeld. Indien er binnen 14 dagen niet gereageerd is, gaat DIETE SPORT FRANCE er vanuit dat de Klant gebruik maakt van zijn recht op herroeping. Eventuele vertragingen van de aflevering zullen geen reden zijn voor welke schadevergoeding dan ook.

Indien de bestelde producten niet binnen een termijn van 30 dagen na plaatsing van de bestelling door de Klant geleverd zijn, om elke andere reden dan overmacht, kan de aanschaf ongedaan gemaakt worden door schriftelijk verzoek van de Klant of van DIETE SPORT FRANCE. De door de Klant gestorte bedragen zullen onverwijld worden gerestitueerd, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

8- Eigendomsvoorbehoud – Overgang van risico's

De bestelde producten blijven eigendom van DIETE SPORT FRANCE tot de effectieve betaling van de volledige prijs. Dit eigendomsvoorbehoud geldt onverminderd voor de overdracht van risico's (verlies, bederf) ten gunste van de Post zodra de handelswaar verzonden is door DIETE SPORT FRANCE, vervolgens van de Klant na hun ontvangst of het in bezit nemen door de laatste.

9 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen kan de Klant beschikken over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder), de betreffende producten of het betreffende product daadwerkelijk in bezit neem om DIETE SPORT FRANCE op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen.

Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

Om de overeenkomst te herroepen, kan de Klant:

  • Het formulier voor herroeping dat beschikbaar is als bijlage printen, invullen en opsturen naar DIETE SPORT FRANCE.
  • Een verklaring op een apart vel papier opstellen en opsturen naar DIETE SPORT FRANCE waarbij u uitdrukkelijk verklaart u te beroepen op het recht van herroeping, evenals de namen, voornamen, bestelnummer en teruggezonden product(en).

De producten moeten teruggezonden worden op kosten van de Klant naar het hieronder aangegeven adres, zonder buitensporige vertraging en, in ieder geval, op zijn laatst veertien (14) dagen nadat de Klant zijn beslissing tot herroeping bekend heeft gemaakt.

DIETE SPORT FRANCE, Service des retours

Espace d’Activité Tréhuinec

56890 Plescop

France

De Klant is aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van de producten die het gevolg zijn van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard en de kenmerken vast te stellen van deze producten. Zodanig onvolledige, geopende, beschadigde, vervuilde teruggezonden artikelen die onverkoopbaar zijn omdat ze in waarde verminderd zijn zullen niet gerestitueerd worden.

Retourzendingen als « port betaald door de ontvanger » of « onder rembours » zullen geweigerd worden. Het staat de Klant vrij een of meer verzekeringen af te sluiten in geval van verlies, diefstal of beschadiging, aangezien DIETE SPORT FRANCE niet verantwoordelijk is voor het eventueel niet ontvangen van het pakket van de Klant. De kosten voor het terugzenden en de bijbehorende risico's komen volledig voor rekening van de Klant.

De teruggezonden producten die als conform beoordeeld worden zullen gerestitueerd worden door middel van creditering op de bankpas van de Klant op het moment van ontvangst van de teruggezonden producten en op zijn laatst binnen veertien (14) dagen.

Het terugzenden van alle bestelde producten geeft recht op volledige terugbetaling van het door de Klant gestorte bedrag, dat wil zeggen van het bedrag voor de gefactureerde producten en de aanvankelijke verzendkosten. Het terugzenden van een gedeelte van de bestelde producten geeft recht op terugbetaling van het/de betreffende product(en). Aangezien de kosten voor post afhankelijk zijn van het aantal bestelde artikelen, zullen deze terugbetaald worden pro rato van de teruggezonden artikelen.

In geval van oneigenlijke terugzending houdt DIETE SPORT FRANCE zich het recht voor elke volgende bestelling te weigeren.

In geval van onjuiste levering door DIETE SPORT FRANCE (ontbrekende, onjuiste producten), dient de Klant vooraf contact op te nemen met de hieronder aangegeven commerciële dienst. Na verificatie door deze laatste, kan de Klant de producten op kosten van DIETE SPORT FRANCE terugzenden die hem vervolgens het/de juiste product(en) gratis zal toezenden.

10 - Garantie

De klant is verplicht de toestand van de geleverde producten te controleren.

In geval van defecten van de koopwaar, beschikt de Klant over de wettelijke garanties die voorzien zijn door de geldende wetgeving. DIETE SPORT FRANCE garandeert de Klant, op grond van verborgen gebreken die van invloed kunnen zijn op de geleverde producten, slechts een vervanging van de defecte producten, zonder door de Klant als verantwoordelijk te kunnen worden beschouwd voor eventuele schadelijke gevolgen die de verborgen gebreken met zich mee gebracht zouden kunnen hebben.

11 - Aansprakelijkheid – Overmacht

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende landelijke en Europese wetgeving.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, de bewaring en het gebruik ervan.

Foto's, illustraties en beschrijvingen die op de website bij de producten zijn gevoegd hebben geen contractuele waarde en vallen, in geval van onjuistheden, niet onder de verantwoordelijkheid van DIETE SPORT FRANCE.

Voor DIETE SPORT FRANCE geldt voor elke toegang tot de website, van het proces van bestelling, de levering of latere diensten, slechts één inspanningsverplichting. DIETE SPORT FRANCE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet zoals snelheid van toegang en raadpleging van de website, verlies van gegevens, schending, virussen, opschorten of ontoegankelijkheid van de dienst.

Contractuele verplichtingen van DIETE SPORT FRANCE worden opgeschort in gevallen van toeval of overmacht, dat wil zeggen elke onvoorziene, niet te vermijden en externe gebeurtenis zoals gedefinieerd door de wetgeving of de rechtbanken.

12 – Bescherming van persoonsgegevens

Aangezien het verzamelen van persoonlijke gegevens met betrekking tot de klanten noodzakelijk is voor het beheer van de bestellingen (identificatie, aanvaarding en in behandeling nemen van de bestelling, contact opnemen), kunnen deze deel uitmaken van een gecomputeriseerde verwerking door DIETE SPORT FRANCE. Aangezien het op deze wijze ontstane computerbestand niet gehuurd, noch verkocht wordt, is de informatie met betrekking tot de Klant strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de maatschappij DIETE SPORT FRANCE.

De Klant heeft het recht op toegang, correctie, bezwaar en verwijdering van de hem betreffende gegevens door middel van een schrijven aaninformation@overstims.com of aan DIETE SPORT FRANCE, Espace d’activité Tréhuinec, 56890 PLESCOP, onder vermelding van zijn naam, voornaam, postadres, e-mailadres en klantnummer. Over de samenstelling van het bestand met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Klant is een verklaring afgegeven bij de CNIL in Frankrijk onder nr. 1372301.

13 – Nieuwsbrief (newsletter)

Indien de Klant deze accepteert na het aanmaken van zijn rekening of op enig ander later moment, zal hij reclame-aanbiedingen ontvangen via de nieuwsbrief. De Klant kan het abonnement te allen tijde opzeggen door middel van een schrijven aan information@overstims.com of aan DIETE SPORT FRANCE, Espace d’activité Tréhuinec, 56890 PLESCOP, onder vermelding van zijn naam, voornaam, postadres en e-mailadres en klantnummer, of door de klikken op de hiervoor bedoelde link die vermeld is in de nieuwsbrief.

14 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse Recht van toepassing.

Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal elk geschil tussen DIETE SPORT FRANCE en de Klant onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechterlijke instantie in de plaats van vestiging van DIETE SPORT FRANCE (FRANKRIJK).

15 - Volledigheid

Indien, om welke reden dan ook, een van de huidige voorwaarden ongeldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan is deze niet van invloed op de geldigheid van de andere algemene voorwaarden, daar de voorwaarde die ongeldig of niet van toepassing is verklaard vervangen zal worden door de bepaling die het meest van toepassing is.

Bijlage I: Formulier voor herroeping

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, heeft u het recht op herroeping zonder hiervoor een reden te geven, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen (1) vanaf de dag van levering van het/de betreffende product(en).

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping ten vervolge op uw bestelling op www.overstims.com, dan dient u uw beslissing tot herroeping aan ons te laten weten via:

  • Ofwel een verklaring op een apart blad waarin u duidelijk uw beslissing tot herroeping aangeeft, evenals uw namen, voornamen, bestelnummer en teruggezonden product(en).
  • Ofwel door het invullen van het hieronder aangegeven formulier tot herroeping.

De terugbetaling (2) zal aan u gedaan worden binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de teruggezonden producten of het bewijs van de terugzending hiervan.

Herinnering aan de voorwaarden voor herroeping:

  • De kennisgeving van uw beslissing tot herroeping moet ons gezonden worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het/de betreffende product(en).
  • De producten moeten aan ons worden teruggezonden (3) op uw kosten naar het hieronder aangegeven adres, zonder buitensporige vertraging en, in ieder geval, op zijn laatst veertien (14) dagen nadat u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing tot herroeping.

DIETE SPORT FRANCE, Service des retours

Espace d’Activité Tréhuinec

56890 Plescop

France

(1) Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

(2) Het terugzenden van het geheel van bestelde producten zal aanleiding geven tot volledige terugbetaling van het door de klant gestorte bedrag, dat wil zeggen van het bedrag van de gefactureerde producten en de aanvankelijke verzendkosten. Het terugzenden van een gedeelte van de bestelde producten geeft recht op terugbetaling van het/de betreffende product(en). Aangezien de kosten voor post afhankelijk zijn van het aantal bestelde artikelen, zullen deze terugbetaald worden pro rato van de teruggezonden artikelen.

(3) De Klant is aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van de producten die het gevolg zijn van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard en de kenmerken vast te stellen van deze producten. Zodanig onvolledige, geopende, beschadigde, vervuilde teruggezonden artikelen die onverkoopbaar zijn omdat ze in waarde verminderd zijn zullen niet gerestitueerd worden.

**********************************************************************************

(Vul dit formulier uitsluitend in en stuur het op als u zich wilt beroepen op uw recht op herroeping)

Ter attentie van DIETE SPORT France, Retourservice, Espace d'Activité Tréhuinec, 56890 Plescop – Frankrijk

Ondergetekende: Naam : ____________ Voornaam: ____________ Postcode: __________ verklaart zich te beroepen op zijn recht op herroeping, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, met betrekking tot de bestelling:

Factuurnummer: ____________ Factuurdatum: __________ Leveringsdatum: __________ voor de volgende artikelen (kolom 1 en 2 van de tabel) en in de aangegeven hoeveelheden (kolom 3):

1. Ref. 2. Omschrijving 3. Hoeveelheid

___(Dag)___(Maand)___(Jaar) te________ Handtekening: